Omgivningskontroll

Vi är en trygg samarbetspartner inom omgivningskontroller.

Under ett projekt har du som byggherre inte bara ansvar för byggplatsen utan även omgivningen. Allt från sprängning och pålning till schaktning och packning, men även trafik skapar vibrationer och stötvågor.

Vi har en gedigen erfarenhet inom området. Vi ger råd, mäter och säkerställer att vibrationsalstrande markarbeten sker i enlighet med regelverk och tryggt för människor och omgivning. Detta gör vi genom noggranna riskanalyser, omgivningskontroller, mätningar och uppföljningar.

Våra kunder är ledande byggaktörer, fastighetsbolag samt kommunala bolag.

När du anlitar oss kan du som beställare fokusera på ditt projekt, vi tar hand om omgivningen. För oss är det viktigt att både beställare och tredje man känner sig trygga innan vibrationsalstrande arbeten startar.

Riskanalys

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad och kan i ett tidigt skede identifiera kritiska moment och lokalisera känsliga verksamheter och anläggningar i närområdet. Syftet är att säkerställa att arbeten utförs på ett säkert sätt med avseende på skador och störningar i omgivningen.

Syneförrättning

Med en riskanalys som grund utförs en förbesiktning på alla byggnader, anläggningar och konstruktioner inom riskområdet. Alla befintliga skador dokumenteras och fotograferas för att sedan användas som underlag vid efterbesiktning efter avslutat arbete.

Vibrationsmätning

I samband med vibrationsalstrande arbeten monteras vibrationsmätare som kontrollerar vibrationsnivåerna i byggnader och anläggningar för att säkerställa att dessa ligger inom satta riktvärden i riskanalysen.

Vibrationsanalys

Alla våra vibrationsmätare registrerar vibrationsförlopp samt hanterar frekvensanalys genom FFT. Det innebär att vi kan utvärdera vibrationsförloppet inklusive frekvensinnehåll från de första sprängsalvorna i syfte att korrigera satta riktvärden.

Skadeutredning

Vi utför skadeutredningar när det gäller påtalade eller påvisade skador i samband med vibrationsalstrande arbeten. I utredningen ser vi över händelseförloppet, skadans art, utvärderar mätdata och gör sedan en bedömning av skadeorsaken. Cadhouse har alltid en opartisk roll.

Buller / Akustik

Om du vill ha en bullermätning gjord kan du anlita oss. Vi kan göra en mätning för att utreda om bullret ligger inom de gränsvärden och riktlinjer som finns för buller. 

Referensprojekt

Kv Nougaten, Eskilstuna

Längs Verkstadsgatan och Nordwallsgatan, bara ett stenkast från Eskilstunaån och Stiga Sports Arena, byggs det 154 nya trygghetsbostäder och 45 nya lägenheter. Här kommer det dessutom att finnas en förskola och tre affärslokaler för det lokala näringslivet. 

Vårdboende, Flen

Vårdboendet Gårdsjö strand får 70 lägenheter och 7 vårdavdelningar med vardagsrum, matsal  och kök. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver och förbereds för solceller på taken.     

Kv Ärlan, Arboga

Byggnation av en ny grundskola. I satsningen på den nya grundskolan ingår hemklassrum för samtliga årskurser, grundsärskola, en fullstor idrottshall samt konstnärlig utsmyckning i lokaler och utemiljö. I byggnationen ingår även skyddsrum. 

Kv Eskilshem, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter, en genomensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avdelningar för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö.

Kv Fristaden 3, Eskilstuna

Nybyggnad av flerbostadshus. Brf Fristaden 3 har ett modernt uttryck med tilltalande puts ackompanjerat av inslag i glas, med 30 lägenheter.

 

Kapellbacken, Eskilstuna

Nytt trygghetsboende som består av tre punkthus med träfasad med totalt 38 hyreslägenheter.

Kv Väduren, Eskilstuna

Nybyggnation av ett trygghetsboende och ett vårdboende. På fastigheten planeras ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.

Kv Nötknäpparen Eskilstuna

I kvarteret Nötknäpparen 22 ska en ny skola med tillhörande skolgård och 22 hyreslägenheter byggas. I fastigheten kommer det även att finnas lokaler och det kommer genomföras en ny-/ombyggnation av garagedelen

Kv Valsverket, Eskilstuna

Kvarteret får nytt liv med 337 nybyggda hyresbostäder med promenadavstånd till centralstationen, Rinmansparken och universitetets nybyggda lokaler invid Eskilstunaån.

Kv Nacken 1, Eskilstuna

Kvarteret Nacken ligger i det som kallas den nya Munktellstaden, till stor del präglad av tillverkningen av traktorer och maskiner för Bolinder-Munktell. Projektet är ett stort kvarter av bostäder i fem våningar med totalt 208 lägenheter samt lokaler.

 

Markarbeten ledningsnät

På uppdrag av våra samarbetspartners utförs kontinuerliga uppdrag inom omgivningskontroll i samband med markarbeten för nya VA-ledningar, el-ledningar och dagvattenledningar.

Kontakta oss redan idag

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig snarast.