Projekt- och Byggledning

Ett segment som växer inom företaget, där arbetar vi för byggherren och säkerställer att rätt produkt erhålls till ett rimligt pris.

Vi åtar oss att förverkliga idén. Att utifrån vår beställares krav eftersträva att bygga den produkt som han vill ha.Vi arbetar med att kontinuerligt informera beställaren om förändringar i projektet och informera om ekonomi, tillstånd, tidplan och arbetsläget under hela byggprocessen.

Byggprocessen startar vid en idé och slutar någonstans kring garantibesiktningen för oss, för beställaren fortsätter processen tills projektet rivs och kretsloppet sluts. Ett tidsperspektiv på mellan 50-100 år.

Kontakt


Ulf Larsson
070-678 38 30

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Cadhouse AB har fått i uppdrag av Trafikverket att vara delprojektledare för bulleråtgärder på delsträckorna Dunsjö-Jakobshyttan och Jakobshyttan- Degerön.

Fakta
Trafikverket bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. Ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.


När Trafikverket bygger en järnväg är en viktig del av planeringen att beräkna hur mycket det kommer att bullra från den färdiga järnvägen. Trafikverket inventerar i och kring de hus som hamnar över riktvärdena och bygger sedan bullerskydd där det behövs.

Jakobsbergs Pendeltågstation

Nybyggnation av pendeltågsstation. Uppdrag för AB Storstockholms lokaltrafik att genomföra byggnationen. Vi har utfört projekt- och byggledning.

Fakta

Projektkostnad 103 miljoner. Jakobsbergs station är Sveriges 3:e största station som används av c:a 20 -25 tusen resenärer varje dag. Byggnationen har utförts i starkt trafikerad miljö med c:a 250 passerande tåg varje dygn. Projekttid 3 år.

Huvudkontor TGOJ Trafik AB

Om och tillbyggnad av TGOJ Trafik ABs Huvudkontor i Eskilstuna.

Fakta

Ett projekt som genomfördes med höga krav på materialval, långsiktigt hållbara material och ett öppet kontorslandskap

Uppdrag: Projekt- och byggledning.
Projektkostnad: 20Mnkr
Projekttid: 1år

Logistikanläggning Stora Enso

Byggnation av logistikanläggning för lastning och lossning av SECU-boxar för Stora Enso på Skoghalls pappersbruk.

Fakta

Byggnationen avsåg containerkran, spårbyggnation samt intrimning till Stora Ensos produktion.
Uppdrag: Projektledning
Beställare: Green Cargo
Projektkostnad 6Mnkr