Riskanalys, Besiktning, Mätning

Sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik är alla exempel på verksamheter som orsakar vibrationer och stötvågor. Som byggherre eller entreprenör har du ett kravställt ansvar som inte bara omfattar själva arbetsplatsen utan också dess omgivning.

Vi upprättar riskanalyser, utför besiktning, vibrationsmätning samt luftstötsmätning med Svensk Standard som utgångspunkt.

Riskanalys

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad. Genom att upprätta en riskanalys i tidigt skede kan kritiska moment identifieras och känsliga verksamheter och anläggningar i närområdet lokaliseras. Syftet är att säkerställa att arbeten utförs på ett säkert sätt med avseende skador och störningar i omkringliggande anläggningar och verksamheter. I riskanalysen bedöms riskområdet där riktvärden och andra restriktioner för alla byggnader, anläggningar, ledningar och vibrationskänslig utrustning tas fram.

Besiktning

Med riskanalys som grund utförs en förbesiktning på alla byggnader, anläggningar och konstruktioner inom riskområdet. Alla befintliga skador dokumenteras och fotograferas för att sedan användas som underlag på efterbesiktning efter avslutade arbeten.

Vid längre pågående arbete eller då arbetet går in i en ny fas, till exempel med en annan entreprenör, genomförs en mellanbesiktning. Där noterar man eventuella förändringar/avvikelser med förbesiktningsprotokollet som underlag.

Vibrationsmätning

I samband med vibrationsalstrande arbeten monteras vibrationsmätare som kontrollerar vibrationsnivåerna i byggnader och anläggningar för att säkerställa att dessa ligger inom satta riktvärden i riskanalysen.

Vi arbetar med ett marknadsledande mätsystem från Penttech AB. Instrumenten kalibreras och underhålls enligt Svensk standard. Via det webbaserade systemet AvaNet går det att följa projektet och se de mätvärden som uppstått vid den vibrationsalstrande verksamheten. Via en varningsfunktion få man sms om mätvärdena och därmed ha en övergripande kontroll över arbeten.

Vår styrka är att vi vid stora och snabba projekt kan använda oss av flera resurser inom företaget för att agera snabbt.

Vibrationsanalys

Alla våra vibrationsmätare registrerar vibrationsförlopp samt hanterar frekvensanalys genom FFT. Genom detta kan man utvärdera vibrationsförloppet inklusive frekvensinnehåll från de första sprängsalvorna i syfte att korrigera samma riktvärde.

Skadeutredning

Vi utför skadeutredningar gällande påtalade eller påvisade skador i samband med vibrationsalstrande arbeten.
I utredningen ser man över händelseförloppet, skadans art, utvärderar mätdata och gör sedan en bedömning av skadeorsaken. Cadhouse har alltid en opartisk roll.

Kontakt


Randy Oraha
070-660 47 48

Utbyggnad av fjärrvärmenät

Vid utbyggnad av fjärrvärmenät i Strängnäs har vi utfört besiktningar och vibrationsmätning i samband med sprängningsarbete.

Fakta

El- och fjärrvärme leverantören SEVAB i Strängnäs bygger ut fjärrvärmenätet i centrala Strängnäs.
Fristaden 3, Eskilstuna

På uppdrag av Peab AB har vi upprättat en riskanalys samt utfört omgivningskontroll i samband med pålningsarbeten.

Fakta

Nybyggnad av flerbostadshus. Brf Fristaden 3 har ett modernt uttryck med tilltalande puts ackompanjerat av inslag i
glas med vi 30 lägenheter;

Kv Eskilshem, Eskilstuna

På uppdrag av Tuna Entreprenad har vi upprättat en riskanalys samt utfört omgivningskontroll i samband med mark- och sprängningsarbeten.

Fakta

Nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter, en genomensam lokal, övrga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarange samt nygbyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö.

Kv Yllesockan 3, Eskilstuna

På uppdrag av HSB & Tuna Entreprenad har vi upprättat en riskanalys samt utfört omgivningskontroll i samband med sprängningsarbete.

Fakta

Nybyggnad av flerbostadshus

Kappelbacken, Eskilstuna

På uppdrag av Tuna Entreprenad och RG Bostad utför vi omgivningskontroll i form av besiktningar och vibrationsmätning i samband med mark- och sprängningsarbeten.

Fakta

Ny bostadsbebyggelse i form av lägenheter och trygghetsboende.