Riskanalys, Besiktning, Mätning

Sprängning, pålning, spontning, schaktning, vibrering, packning och trafik är alla exempel på verksamheter som orsakar vibrationer och stötvågor.

Vi upprättar riskanalyser, utför besiktning, vibrationsmätning samt luftstötsmätning med Svensk Standard som utgångspunkt.

Arbetsmetodik

Vi åtar oss att besikta före och efter vibrationsalstrande verksamhet där redovisning sker med grafisk metod vilket innebär att alla ytor i respektive utrymme redovisas var för sig. Vi åtar oss även att informera fastighetsägare samt att med sakkunnig hjälp provtrycka skorstenar på berörda fastigheter före och efter arbetsmomenten.

Omfattning

Vid sprängning besiktas normalt alla byggnader och anläggningar inom 50m från sprängplatsen vid grundläggning på berg och alla byggnader inom 100m vid grundläggning på lera. Sprängningens omfattning ska beaktas. Vid större sprängningar kan området behöva utvidgas och vid mindre sprängningar minskas. Vid annan vibrationsalstrande verksamhet, t ex pålning, spontning eller packning ska bestämningen av besiktningsområdet ske genom riskanalys.

Utrustning

Vi arbetar med ett marknadsledande mätsystem från Penttech AB. Instrumenten kalibreras och underhålls enligt Svensk standard. Via det webbaserade systemet AvaNet går det att följa projektet och se de mätvärden som uppstått vid den vibrationsalstrande verksamheten. Via en varningsfunktion kan du få sms om mätvärdena överstiger ett valfritt satt gränsvärde.

Vår styrka är att vi vid stora och snabba projekt kan använda oss av flera resurser inom företaget för att agera snabbt.

Kontakt


Randy Oraha
070-660 47 48